Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
             
    statut
Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Turaszówka
 
Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§1
Stowarzyszenie o nazwie „Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Turaszówka”,
używające skrótu „SMOT”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”,
jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym, o celach niezarobkowych
działających na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach
( Dz.U.1989 r. nr.20 poz.104 z póź. zm. ) i niniejszego Statutu. 

 
§ 2

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Krośnie.
 
§ 3


Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 
§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.
 
§ 5
 
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
 
 
CELE I SPOSOBY REALIZACJI
 
§ 6

Stowarzyszenie ma na celu:
 
a)      ochronę praw i interesów mieszkańców Osiedla Turaszówka oraz ich rodzin w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych,
b)      reprezentowanie mieszkańców Osiedla Turaszówka wobec organów władzy i administracji państwowej i samorządowej, instytucji, organizacji, osób fizycznych i prawnych,
c)   działanie na rzecz społeczności lokalnej w zakresie:
      – utrzymania ładu przestrzennego
– utrzymania ogrodowego charakteru Osiedla Turaszówka
– utrzymania charakteru zabudowy jednorodzinnej
– modernizacji infrastruktury Osiedla Turaszówka
– zapewnienie na terenie Osiedla Turaszówka spokoju i porządku
d)     działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego na terenie Osiedla Turaszówka i w jego bezpośrednim otoczeniu
e)      informowanie społeczności lokalnej o sprawach istotnych dla jej funkcjonowania,
f)       integrację społeczności lokalnej,
g)      wspieranie rozwoju wspólnot, społeczności lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
 
a)  współpracę z organami władzy i administracji państwowej, samorządowej i wszelkimi innymi podmiotami
b)   występowanie do władz rządowych i samorządowych z inicjatywami mającymi na celu rozwiązanie problemów dotyczących mieszkańców Osiedla Turaszówka
c)  podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie Osiedla Turaszówka
d) występowanie z wnioskami i postulatami dotyczącymi spraw społecznych i socjalnych do organów władzy i instytucji państwowych
e)  podejmowanie i wspieranie inicjatyw ukierunkowanych na rzecz rozumianej poprawy wizerunku Osiedla Turaszówka 
f)  propagowanie ochrony środowiska naturalnego
g)  prowadzenie działalności integracyjnej mieszkańców Osiedla Turaszówka poprzez aktywność kulturalną , rekreacyjną i towarzyską
h)  działanie na rzecz nienaruszalności Osiedla Turaszówka obejmującego nieruchomości oraz cały układ urbanistyczny i teren rekreacyjny 
i)   działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 
Członkowie Stowarzyszenia
 
§ 8

Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży deklarację i zostanie przyjęta przez Zarząd. 
 
§ 9

Członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i obywatel z zagranicy .
 
§ 10

1. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały podjętej w terminie 7 dni od złożenia deklaracji .
2. Uchwałą odmawiająca członkostwa zostanie doręczona wnioskodawcy listem poleconym wraz z uzasadnieniem .
3. Od każdej odmownej uchwały Zarządu Stowarzyszenia w zakresie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie czternastu dni od dnia odebrania uchwały. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu , który może rozpatrzeć odwołanie pozytywnie.
 
§ 11

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
a)  popierać cele Stowarzyszenia i przyczyniać się do ich realizacji,
b)   przestrzegać postanowień Statutu,
c)    regularnie płacić składki członkowskie,
d)   dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
e)    swoją postawą i działalnością przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia.
 
§ 12

1. Członek Stowarzyszenia ma prawo brać czynny udział w życiu Stoważyszenia, a głównie:
a)  uczestniczyć w walnych zebraniach członków  i  korzystać z przysługującego mu czynnego i biernego prawa wyborczego,
b)  wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów,

c)  uzyskiwać od władz Stowarzyszenia informacji o działalności i zamierzeniach Stowarzyszenia,

d)  zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.


2. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który obejmuje w tej sprawie uchwałę. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie.

Członkowie wspierający korzystają z tych samych praw co członkowie Stowarzyszenia z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

Członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia.
 
 
§ 13

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje:
1.      Przez rezygnację pisemną złożoną wobec Zarządu.
2.      Na drodze wykluczenia przez Zarząd:
a)      za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
b)   za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez okres przekraczający 3 m-ce ,
d)     za utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu,
e)      na pisemny umotywowany wniosek przynajmniej 10 członków Stowarzyszenia
3.    W związku ze śmiercią członka Stowarzyszenia lub utratą osobowości prawnej przez członka wspierającego .
 
§ 14

Od uchwały w sprawie wykluczenia członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od otrzymania informacji o wykluczeniu.
 
 
Władze Stowarzyszenia
 
§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:
1.      Walne Zebranie Członków,
2.      Zarząd,
3.      Komisja Rewizyjna.
 
§ 16

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata.
 
§ 17

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy ich członków, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
 
§ 18

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
1.      Walne Zebranie zwołuje Zarząd, przynajmniej jeden raz w roku lub częściej, na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej ¼ członków lub Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi , drogą elektroniczną  lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
2.      W Walnym Zebraniu Członków, w pierwszym terminie, powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. W drugim terminie, Walne Zebranie może skutecznie obradować bez względu na liczbę członków.
3.      W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia. Członkowie wspierający oraz zaproszeni goście mają głos doradczy.
4.      Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a)        uchwalanie programu działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b)        wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c)        rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d)       udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej ,
e)        uchwalanie zmian Statutu,
f)         podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Zarząd innych organizacji,
h)        podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
g)        rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
i)          rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
j)     podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia
5.   Zmiana Statutu, odwołanie prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga kwalifikowanej większości 50% plus 1 przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w I terminie i bez względu na liczbę uczestników w II terminie.
6.      Każdemu członkowi przysługuje tylko 1 głos.
 
§ 19

1.      Zarząd składa się z 3 do 5 członków w tym z prezesa, wiceprezesa, skarbnika i do 2 członków Zarządu .
2.   Spośród swojego grona Zarząd wybiera prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
3.      Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
4.   Do kompetencji Zarządu należy:
a)    przyjmowanie nowych i wykluczenie członków Stowarzyszenia,
b)   reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c)    kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
d)   zwoływanie Walnego Zebrania Członków
e)    wykonanie uchwał Walnego Zebrania Członków
f)  zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia
 
§ 20

1.      Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
2.      Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i 1 do 3 członków.
3.      Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a)      kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia zwłaszcza jego finansów
b)      występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
c)      składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu Członków
d)   składnie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności.
4.      Osoby zasiadające w Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu , ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa , powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia .
 
§ 21

W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, organ dobiera nowych członków, jednak nie więcej niż 1/3 składu.
 
§ 22

1.      Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, spadków, zapisów, dotacji, darowizn oraz ofiarności publicznej.
2.  Zakazuje się jakichkolwiek form wyprowadzania majątku Stowarzyszenia, a w szczególności:
a)    udzielania pożyczek i zabezpieczeń z majątku Stowarzyszenia,
b)    przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków,
c)    wykorzystywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
 


Inne postanowienia

§ 23

1.      Stowarzyszenie może zostać rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków oraz w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
2.      Walne Zebranie Członków podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji i przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3.      W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia prawa o stowarzyszeniach.

 


Copyright © 2015 SMOT